GRY-Online.pl

Regulamin konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a"

Piłkarska Ruletka GOLa 2022

  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Piłkarska Ruletka GOL-a" jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

 3. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów www.gry-online.pl, z którymi można zapoznać się w Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE.

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Szczegóły konkursu

 6. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2022 roku i trwa do 18 grudnia 2022 roku.

 7. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

 8. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.

 9. Warunki udziału w konkursie

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie:

  1. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania konkursu;

  2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

  Konkurs bez nagród:

 11. Konkurs bez nagród polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników meczów rozgrywanych na turnieju piłkarskim w Katarze.

 12. Typowanie wyników meczów.

  Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku meczu przez organizatorów turnieju. Typowanie wyników meczów w kolejnych rundach zmagań możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdy mecz można obstawić tylko raz. Nie ma możliwości zmiany raz dokonanego typowania.

 13. Jak generowana jest lista rankingowa?

  Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek. Rozgrywki grupowe: 1 punkt, 1/8 finału: 2 punkty, ćwierćfinały: 3 punkty, półfinały: 4 punkty, mecz o trzecie miejsce: 5 punktów i mecz finałowy: 6 punktów. W przypadku 1/8 finału, ćwierćfinału, półfinału, meczu o trzecie miejsce oraz finału typowany jest wynik całego meczu (wraz z ewentualną dogrywką oraz rzutami karnymi) – w tej fazie rozgrywek nie ma możliwości wytypowania remisu. Punkty te są sumowane. O miejscu w rankingu decydują wszystkie zgromadzone punkty. Najwyższe miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku, gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób rozdzielane są według kolejności (daty i godziny) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą liczbę punktów.

 14. Kto wygrywa konkurs?

  Osoby, które w dniu zakończenia Konkursu bez nagród mają na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmują najwyższe miejsce w rankingu, zostają zakwalifikowane do konkursu z nagrodami. Lista laureatów Konkursu bez nagród (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, na łamach serwisu www.gry-online.pl, jako lista „10 najlepiej typujących czytelników w Piłkarskiej Ruletce”."

 15. Finaliści powinni w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów wysłanego na adres powiązany z kontem GRY-OnLine oraz udzielić odpowiedzi na pytanie z punktu 16-tego Regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innych uczestników na ich miejsce.

 16. Konkurs z nagrodami:

 17. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Finale Ruletki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 18. W Konkursie z nagrodami może wziąć udział 10 pierwszych osób, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu, udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

  1. odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 16. tego regulaminu;

  2. nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A. lub członkami ich rodzin, pracownikami firm sponsorujących nagrody, lokalnych podmiotów tychże, jak również pracownikami agencji współpracujących przy organizacji konkursu oraz członkami ich rodzin;

  3. nie głosowały z więcej niż jednego konta;

  4. poprawnie wypełniły dane adresowe w sekcji Moje dane (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);

  5. nie mają zablokowanego konta;

  6. posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl;

  7. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji Zgody w Ustawieniach (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce Zgody).

 19. Dzień po zakończeniu konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „Na ilu stadionach rozgrywano mecze piłkarskiej turnieju w Katarze?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 17 („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu.

 20. Sposób rozdzielania nagród.

  Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 15 punkt Regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na łamach serwisu www.gry-online.pl.

 21. Nagrody

 22. Nagroda za miejsce 1: Konsola PlayStation 5 lub Xbox Series X (uczestnik sam wybierze konsolę, którą chce otrzymać).

  Nagrody dodatkowe za miejsca 1-10, kolejno:

  • 1) gra Football Manager 2023 i zestaw gadżetów;

  • 2) gra Football Manager 2023 i zestaw gadżetów;

  • 3) gra Football Manager 2023;

  • 4) gra Football Manager 2023;

  • 5) gra Football Manager 2023;

  • 6) gra Football Manager 2023;

  • 7) gra Football Manager 2023;

  • 8) gra Football Manager 2023;

  • 9) gra Football Manager 2023;

  • 10) gra Football Manager 2023.

   Dodatkowo każdy ze Zwycięzców z miejsc 1-10 otrzyma:

   1. roczne abonamenty Premium VIP na GRYOnline.pl.

 23. Podatek od nagrody odprowadza Organizator.

 24. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na wiadomość z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody.

  Dane niezbędne do wydania nagrody i odprowadzenia przez Organizatora podatku, przetwarzane w konkursie:

 25. I miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy w celu wysyłki nagrody;

  2. data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody;

  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  II - X miejsce

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzców w celu wysyłki nagrody – uzupełniony w profilu GOL;

 26. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

  1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;

  2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

 27. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12, w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

 28. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia Zwycięzcom Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

  1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);

  2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, PESEL i adres Urzędu Skarbowego w celach rozliczenia).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.

 29. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi.

 30. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 31. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

 32. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Piłkarska Ruletka GOL-a”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

 35. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 29 zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

 36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 29. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.

 37. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 38. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Podobało się?
Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze
04.12.2022 22:57
Wujek Władek
😐
17
odpowiedz
8 odpowiedzi
Wujek Władek
34
Niczburukjebiwdenko

Prawda jest taka, że zmarnowaliśmy naszą najlepszą generacje piłkarzy. I przez długi czas będzie się o tym mówić, bo mając tak dobrych zawodników nie osiągnęliśmy nic, jedynie w miarę dobry występ na Euro 2016 się jeszcze jakoś się tam broni, ale Euro 2012 przewalone... MŚ 2014 Brazylia Przewalone... MŚ 2018 Rosja przewalone... ... Euro 2020 przewalone... Cieszymy się z wyjścia z grupy? To jakaś kpina. Ten mundial był tym ostatnim mundialem gdzie mogliśmy coś niezłego osiągnąć a ,Lewandowski w poprzednich imprezach powinien nas poprowadzić co najmniej do półfinału. Moim zdaniem to był właśnie ten ostatni mundial. Mieliśmy tyle lat, a wszystko przesrywaliśmy... Od czasu gdy Lewy strzelił 4 gole Realowi, gdy mieliśmy Błaszczykowskiego w mega formie, Piszczka jako najlepszego lewego obrońce w Bundeslidze, Milika który strzelał bramki w Ajaksie jak wściekły, Krychowiaka który zdobywał puchar UEFA z Sewillą i był wówczas mega kotem, a teraz się z niego wszyscy śmieją i wyszydzają :/ i Glika w Monako w top formie oraz niesamowicie wybieganego Grosickiego w formie, i kapitalnych bramkarzy w postaci Fabiańskiego i Szczęsnego. Mogliśmy zainwestować, wziąć trenera z krwi i kości, ale kumoterstwo i kolesiostwo z PZPN oraz układy robiło swoje... Mówiło się o Prandellim, Ranierim. Prawda jest taka, że przez ten czas najlepszym trenerem był Adam Nawałka/ ale do MŚ Rosja bo potem zaczął się największy kabaret z trenerami w Polskiej piłce.. . Jedynie Nawałka się broni to nie był może geniusz taktyki, ale to gość, któremu zależało. A inni? Smuda który o zagranicznej piłce miał zero pojęcia, to samo Fornalik, amator Wuefista, siwy bajerant i Czesio 711. Nie uczyliśmy się na błędach. I właśnie patrzymy jak najlepsza generacja piłkarzy zestarzała się i przemija. Nie osiągając dosłownie nic żadnego tytułu, medalu itp. Szkoda mi Lewego bo jest bezapelacyjnie naszym najlepszym piłkarzem w historii ( prawie 80 bramek w reprezentacji/ zdobycie LM/ wielokrotne mistrzostwo Niemiec z Bayernem, wielokrotny król strzelców) ale jeszcze bardziej szkoda mi naszych kibiców...

post wyedytowany przez Wujek Władek 2022-12-04 23:20:03
30.11.2022 22:31
U.V. Impaler
8
odpowiedz
5 odpowiedzi
U.V. Impaler
224
Hurt me plenty

Dwa dodatkowe mecze 1/8 dodane. Doceńcie, bo jeszcze haftuję po tej żenadzie.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2022-11-30 22:31:57
18.12.2022 21:37
Iselor
odpowiedz
Iselor
21
Generał

410 miejsce uważam za sukces - kibic ze mnie telewizyjny i to moja pierwsza ruletka, w dodatku 3 mecze z gapiostwa nie obstawione.....Jest ok.
A ze zwycięstwa Argentyny bardzo się cieszę.

18.12.2022 21:41
😁
odpowiedz
Gordek
166
Generał
Image

No i podsumowując te MŚ, to trafiłem prawie idealnie połowę: 32 poprawne i 32 błędnie i 507 miejsce, czyli prawie połowa top1000. :)

Gratulacje dla zwycięzców i dla Argentyny.
Żal Francji, ale sam się dziwię, że im kibicowałem pod nieobecność Włochów i po odpadnięciu Polski. :)

18.12.2022 21:42
Kompo
👍
odpowiedz
Kompo
196
Legend

57 punktów, miejsce 144.

Nie jest źle, zwłaszcza, że fazę grupową typowałem całą od razu z góry, a jeden mecz drabinki mi umknął.

TOP 150!

18.12.2022 21:49
Ironboy
👍
odpowiedz
Ironboy
29
Chorąży

Bardzo ciekawy mundial z genialnym finałem, cieszę się, że Messi został spełnionym piłkarzem. Zasłużył na to

18.12.2022 21:51
Cayack
👍
odpowiedz
Cayack
60
Gospodarz Przystani
Image

Moja druga ruletka. Ostatnio było 70. miejsce, co uznałem za bardzo dobry wynik, który teraz chciałem poprawić. I udało się (choć długo się na to nie zanosiło), jest miejsce 26. Wątpię, bym je kiedyś poprawił, ale nie powstrzyma mnie to przed próbowaniem :D

Dzięki za emocje, gratulacje dla zwycięzcy i całego Top 10 oraz powodzenia wszystkim podczas EURO 2024 :)

post wyedytowany przez Cayack 2022-12-18 21:51:56
18.12.2022 22:04
Herr Pietrus
😂
odpowiedz
Herr Pietrus
220
Ficyt

34 punkty i okrągłe 1200 miejsce!

18.12.2022 22:23
😉
odpowiedz
abraham11
39
Pretorianin

Gratuluje osobom które wygrali i życzę wszystkim szczęścia za 1,5r. gdy będzie ME2024.

Ja kończę na 535 miejscu i to jest najlepsze miejsce od wszystkich Ruletek na których biorę udział a było ich z 4-5

post wyedytowany przez abraham11 2022-12-18 22:23:59
18.12.2022 22:58
Nolifer
odpowiedz
Nolifer
162
The Highest

744 miejsce, jak już widziałem, że za daleko odskoczyłem, to w sumie stawiałem na underdogi i raz siadało raz nie, ale spoko i tak wynik ;)

19.12.2022 09:28
1
odpowiedz
1 odpowiedź
Joee
33
Centurion

U.V. Impaler bedzie jakies zbiorcze podsumowanie konkursu, jakies ciekawe statystyki etc?

19.12.2022 09:49
ManGun
😁
odpowiedz
ManGun
77
Konsul

Ostatecznie 43 miejsce, 61/68 względem mistrza. Nawet spoko :D

19.12.2022 11:02
maly_17a
😃
odpowiedz
maly_17a
150
Senator
Image

Nie wytypowałem holandii - usa, a byłem pewien wtedy dwóch punktów, ale na szczęście daleko do top 10 i teraz nie boli mnie dupa. :D Ostatnio 31 miejsce i liczyłem na zbliżone i by było - ale w meczu o 3 miejsce za bardzo wierzyłem w Maroko, niestety sprawiali wrażenie zbyt zmęczonych i sflaczałych.

Druga sprawa, moja luba 58 punktów i 113 miejsce, a jak już tu pisałem, wie tylko, że jest Ronaldo i Messi. Czyli na nic się zdaje w obstawianiu jakaś wiedza o piłce i analiza, równie dobrze mój pies mógłby stawiać, jak kiedyś Małpa Cippa.

Gratulacje dla top 10, dzięki za grę i do następnej.

19.12.2022 11:05
1
odpowiedz
toyminator
69
Senator

40 pkt ledwo. Ale tysiak jest. Głównie przez to, że mało osób już stawiało ;D Co sobie zapamiętam z tego mundialu? Że za bardzo kombinowałem, i nie słuchałem rozumu,i straciłem za dużo w fazie grupowej. No cóż.
Zapamiętam parę fajnych meczy. Bardzo dobry mecz o 3 miejsce. Dobry Finał, aczkolwiek dalej chodzi po głowie, że to po prostu tak miało być i tyle. Żeby Leo miał wszystko. No ale widowisko fajne.
Dwa obronione karne Szczęsnego. Smutek Irańczyków. Maroko które napsuło krwi, Jak zwykle Angielskich Błaznów ;D walecznych Chorwatów, czasami głupie decyzje VAR. I to tyle. Do zobaczenia za dwa lata. Jak dożyjemy.

19.12.2022 15:11
U.V. Impaler
odpowiedz
1 odpowiedź
U.V. Impaler
224
Hurt me plenty

Rozpoczęliśmy fazę weryfikacji najlepszej dziesiątki. Sprawdzamy uczestników, wkrótce najlepsi otrzymają mejla z pytaniem konkursowym.

19.12.2022 19:53
papież Flo IV
😊
odpowiedz
papież Flo IV
78
Prymas Polski

To i ja się pochwalę swoim 336-tym miejscem. Niby nic, ale rekord życiowy przebity. Trochę jestem zaskoczony, bo w porównaniu do poprzedniego mundialu to wypadłem gorzej, co prawda bilans trafów ten sam (4 na plusie), ale punktów zdobyłem o kilka mniej. Widać teraz efekt tych wszystkich niespodzianek z fazy grupowej. Choć muszę przyznać, że nie było tak źle, bo ani razu nie wypadłem poza pierwszy tysiąc, a graczy przecież mało nie było.
Same mistrzostwa oceniam tak jak na samym początku, pod względem otoczki chyba najgorsze w historii. Niedawne zimowe IO najgorsze, Euro najgorsze, to i passa przeszła na mistrzostwa świata. Znaczy fajnie, że otwierają się na kraje nie związane na co dzień z piłką, ale czemu to akurat musiał być Katar? Jeśli chcieli dać Arabom się wykazać, to mogli dać turniej Saudyjczykom, przynajmniej nie musieliby budować specjalnych miast i stadionów. A co do pory roku to zimowy turniej był fajną odskocznią od tradycji, ale jednak wolę jak finał mistrzostw świata wyznacza początek prawdziwych wakacji, a nie Kevina na święta. Szczególnie, że teraz dużo częściej musiałem rezygnować z oglądania.
Aczkolwiek po jakiejś części i tak będę ciepło wspominał ten turniej. Na szczęście aspekt sportowy na tym turnieju nigdy nie zawodzi i co mistrzostwa znajdzie się coś, co zapisze się na zawsze do historii piłki. Co prawda faza grupowa mnie lekko wynudziła co nigdy się to wcześniej nie zdarzało, to jednak faza pucharowa oddała to z nawiązką. A szczególnie finał, prawdziwe zamknięcie pewnej epoki wraz z oficjalnym zakończeniem legendarnej wojny pomiędzy Messim, a Ronaldo, która definiowała moje pokolenie i wychowała wielu już dorosłych kibiców piłki. Choć trzeba pamiętać, że nie tylko oni mieli w Katarze swój last dance.
Miejmy nadzieję, że za 4 lata zakończymy ruletkę w jeszcze lepszych nastrojach.

19.12.2022 20:33
Janczes
odpowiedz
Janczes
183
You'll never walk alone

miejsce w rankingu: 234

dlugo bylem w okolicy 30 miejsca ale zeby zajac 1 miejsce musialem stawiac inaczej niz "wiekszosc" i liczyc na traf, przez co nie wszedł mi mecz o 3 miejsce.

19.12.2022 22:31
WolfDale
😜
odpowiedz
WolfDale
69
zanonimizowany15032001

Via Tenor

No to i ja się pochwalę, miejsce 1058 i 38 punktów. Na cztery pierwsze mecze głosu nie oddałem, bo zapomniałem. Ale dobrze je w głowie obstawiłem, więc byłbym gdzieś poniżej tysiąca bo przez pewien czas się tam utrzymywałem.

20.12.2022 16:07
odpowiedz
franeks
2
Chorąży

Błędne 36 poprawnie 28 miejsce 888, do następnego typowania.

21.12.2022 08:40
U.V. Impaler
odpowiedz
6 odpowiedzi
U.V. Impaler
224
Hurt me plenty

WAŻNE:

Wytypowaliśmy najlepszą dziesiątkę do nagród. Nie dostanie jej siódmy arx3, bo nie spełnił wymagań w regulaminie. Automatycznie na jego miejsce powinien wejść jedenasty HBK, ale jest ten sam problem. Tak więc, dwunasty Rybol18 łapie się do nagrodzonych.

Wytypowana dziesiątka otrzyma za chwilę mejle z pytaniem konkursowym, na które trzeba odpowiedzieć do 28 grudnia. Jeśli będziemy mieć komplet, to zostanie tak jak jest. Jeśli ktoś nie odpowie, to weźmiemy kolejną osobą z listy, o ile spełnia wymogi regulaminu. Abonamenty powinny być przyznane szybciej niż nagrody rzeczowe, ale trzeba wziąć poprawkę, że w międzyczasie jest okres świąteczny i mogą wyniknąć w związku z tym opóźnienia.

25.12.2022 01:12
legrooch
odpowiedz
legrooch
227
MPO Squad Member

Dzięki po raz n-ty za fajną zabawę :)

28.12.2022 09:44
U.V. Impaler
1
odpowiedz
U.V. Impaler
224
Hurt me plenty

WAŻNE

Wszyscy wytypowani do nagród poprawnie odpowiedzieli na pytanie, spełniają wymogi regulaminowe, a więc pierwsza dziesiątka do nagród wygląda tak:

1) Axsena
2) iClanLord
3) PinkGuy
4) Lincoln_95
5) NeedsYTR
6) maxxer
7) krzemmm
8) adamfxalaf
9) Splinter the Rat
10) Rybol18

Osoby z dziesiątki mają już przyznane abonamenty roczne. Jeśli ich nie widzicie, to trzeba się wylogować i zalogować ponownie. Jeśli mimo wszystko coś będzie nie tak, proszę o kontakt, może być w odpowiedzi pod tym postem. Sprawdzimy. Gry dostaniecie wkrótce - prawdopodobnie będzie to wersja cyfrowa, zaraz wyślemy kody na mejla. Axsena określiła jaką konsolę chce dostać, pracujemy nad tym.

post wyedytowany przez U.V. Impaler 2022-12-28 10:19:05
Podobało się?
Dodaj swój komentarz
Wszystkie Komentarze