events.gry-online.pl
GOL Adventure
Imprezy dla posiadaczy abonamentu MayClub gry-online.pl
09 08 07 06 05 04 03
GOL Adventure - Imprezy dla posiadaczy abonamentów MayClub

GOL Adventire 2008 - impreza zakpończona

Wyjazd do Lipska na targi Games Convention 2008

Za nami kolejna wyjątkowa atrakcja dla posiadaczy aktywnego abonamentu MayClub - wyjazd na Games Convention.

Co zapewnialiśmy zwycięzcom:

 • Przejazd tam i z powrotem na trasie Kraków – Lipsk - Kraków
 • zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu,
 • wyżywienie,
 • bilety wstępu na targi Games Convention,
 • niezapomniane wrażenia.

Podstawowe informacje na temat imprezy:

 • Impreza odbyła się w dniach 20 do 23 sierpnia 2008.
 • 3 uczestników mieszkało w Lipsku w luksusowym hotelu Heide SPA
 • Warunkiem wzięcia udziału w lsooswaniu był aktywny abonament MayClub oraz ukończone 18 lat

Na Games Convention 2008 pojechali

 • Jacek Śpiewak, Warszawa
 • Michał Twarowski, Warszawa
 • Emil Bartoszewicz, Zielona Góra

Regulamin imprezy

Ze względu na charakter imprezy, uczestnicy brali w niej udział całkowicie na własną odpowiedzialność.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cykl imprez GOL Adventure jest organizowany przez spółkę GRY-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królewskiej 57, zwaną dalej Organizatorem

2. Niniejsze przepisy określają zasady przeprowadzania imprez GOL Adventure.

3. Niniejsze przepisy dotyczące zakresu zorganizowanych imprez, miejsca ich przeprowadzenia, mogą ulec zmianie przed każdą z kolejnych czterech imprez, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Organizatorem i sponsorem imprezy jest portal GryOnline.

5. Niezależnie od powyższego regulaminu do udziału w imprezach GOL Adventure zastosowanie mają regulaminy i zasady stosowane przez firmy i podwykonawców faktycznie realizujących imprezy.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań w trakcie imprez.

7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatora.

8. Każda z imprez może być z przyczyn obiektywnych niezależnych od organizatora odwołana przez organizatora w każdym momencie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

ZASADY WYBORU UCZESTNIKÓW IMPREZ GOL ADVENTURE

1. Do udziału w imprezie mogą zgłosić akces wszyscy użytkownicy GRY-Online, którzy:

 • są posiadaczami dowolnego abonamentu klubu MayClub
 • posiadają wyżej wymienioną usługę aktywną (opłaconą) zarówno w momencie zgłoszenia, jego akceptacji jak i samej imprezy. Szczegółowe daty są podane w opisie imprezy;
 • w wypadku imprez, które posiadają dodatkowe ograniczenia (na przykład wymóg pełnoletniości uczestnika), spełniają je również w dacie ich faktycznej organizacji;

2. Spośród zgłoszeń spełniających wymogi punktu 1 Organizator wylosuje uczestników, w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc dla danej imprezy. Zostaną oni powiadomieni drogą e-mailową oraz telefoniczną.

3. Spośród zgłoszeń, które nie zostały wylosowane do udziału w imprezie, Organizator uprawniony jest do wylosowania również uczestników na listę rezerwową imprezy.

4. Uczestnicy rezerwowi biorą udział w imprezie w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika podstawowego.

5. W wypadku znalezienia się na liście uczestników imprezy użytkownik powinien w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem imprezy przesłać pocztą tradycyjną podpisany formularz zgłoszeniowy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z udziału w imprezie w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do uczestnictwa w imprezie, niestosowania się przez uczestnika do przepisów bezpieczeństwa, naruszania zasad regulaminu i innych postanowień organizatora odnoszących się do zasad przeprowadzania imprezy.

2. W wypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora, w szczególności niedostępności sprzętu lub złej pogody, Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu imprezy lub przesunięcia jej daty.

3. Przed imprezą uczestnicy muszą podpisać deklarację, że biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i w żadnym wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.. Uczestnicy muszą posiadać i okazać osobom wyznaczonym przez organizatora oryginał dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uczestnika.

4. Uczestnicy podpisują jednocześnie oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych wraz ze zdjęciami, wykonanymi w trakcie imprezy, które to zdjęcia mogą być wykorzystywane przez Organizatora dla celów gospodarczych lub udostępniane przez organizatora dla celów gospodarczych osobom trzecim.

copyright © 2000 - 2022 GRY-OnLine S.A.